Нови продукти

..........................................

..........................................

..........................................

Нова технология:

Условия за ползване

Предмет и правила

1.”Превантивни системи за сигурност” ООД е специализиран интернет магазин за предлагане и продажби на системи за охрана на стоки чрез интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента.

1.1. Поръчката е достоверна само след потвърждаване от клиента.

1.2. Всички посетители в сайта са потребители, независимо от целта на посещението.

1.3. Обект на продажба са всички стоки, заявени за закупуване от клиента.

1.4. Всички продукти в сайта са дефинирани и класифицирани в отделни групи според тяхното приложение и действие.

1.5. Заявената поръчка за закупуване се приема като изключително съгласие на клиента относно качеството и вида на стоката.

1.6. Всички предоставени данни са защитени по смисъла на закона, те ще бъдат използвани единствено за бърза обработка на вашата поръчка и навременна доставка.

Цени и условия на плащане

3.1. Цените, предоставени в сайта, са в долари и индивидуални за всеки продукт.

3.2. Цените са с начислен ДДС.

3.3. Цените в сайта са без включена доставка.

3.5.„Превантивни системи за сигурност” ООД си запазва правото на промяна на цените при получаване на нови ценови листи, без да дължи предварително уведомление на своите потребители, както и да коригира техническите параметри на стоките и визията в сайта.

Рекламация

Всеки клиент, получил доставена стока от „Превантивни системи за сигурност” ООД, може да върне продукта при следните условия:

4.1. Установено е несъответствие между поръчаната и доставената стока.

4.2. Установено, че стоката не е повредена от клиента и е в състоянието, в което е била доставена, без да бъде разопакована или използвана.

4.3. Клиентът може да върне продукта в срок от 7 (седем) дни от получаване на стоката съгласно чл. 55 ал.1 от ЗЗП , при условие че тя е във вида, в който е получена. Изключенията в това правило са регламентираните в ЗЗП.

Права и задължения на потребителя

5.1. Потребителят има право да разглежда сайта, да прави индивидуални поръчки за закупуване на стоки от интернет магазина и получава поръчания продукт по описаните условия и ред.

5.2. Потребителят има право да получава информация за състоянието на своята поръчка.

5.3. Потребителят има право на доставка на заявената поръчка, като заплати продажната цена, обявена в сайта и цената на доставка.

5.4. Потребителя заплаща цената на доставка по определения начин в чл. 3.1. и 3.6.

5.5.Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин да използват съдържание на сайта без изрично писмено разрешение на „Превантивни системи за сигурност”ООД

5.6. Всеки потребител на сайта се задължава да не нарушава и да зачита правата на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България, да спазва интернет етикет при ползване и посещаване на сайта и предоставените услуги от „Превантивни системи за сигурност” ООД

5.7. Потребителите на сайта нямат право да нарушават чужди имуществени и неимуществени, пряко или косвено, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост.

5.8. Да уведомява „Превантивни системи за сигурност” ООД и съответните власти за всякакви възникнали и констатирани нарушения при използването и предоставянето на услугите в този сайт.

Права и задължения на „Превантивни системи за сигурност” ООД

6.1. „Превантивни системи за сигурност” ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

6.2. „Превантивни системи за сигурност” ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/ разположени на сайта на „Превантивни системи за сигурност” ООД или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на „Превантивни системи за сигурност” ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

6.3. „Превантивни системи за сигурност” ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Превантивни системи за сигурност” ООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. „Превантивни системи за сигурност” ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на прекратяване, промяна или спиране на ползваните Услуги, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез „Превантивни системи за сигурност” ООД.

6.4. „Превантивни системи за сигурност” ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипервръзки към други Интернет страници и ресурси. „Превантивни системи за сигурност” ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на „Превантивни системи за сигурност” ООД и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

6.5. „Превантивни системи за сигурност” ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „Превантивни системи за сигурност” ООД във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „Превантивни системи за сигурност” ООД.

6.6. Потребителят е длъжен да обезщети „Превантивни системи за сигурност” ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипервръзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра на „Превантивни системи за сигурност” ООД, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез „Превантивни системи за сигурност” ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

6.7. „Превантивни системи за сигурност” ООД има право да събира и използва информация относно своите Потребители за целите на общите условия.

6.8. „Превантивни системи за сигурност” ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Други условия

7.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Превантивни системи за сигурност” ООД, като същият не се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения за запознаване с тях.

7.2. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то „Превантивни системи за сигурност” ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

7.3. При форсмажорни обстоятелства възможността за изпълнение на общите условия се разваля по право.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/ адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/ адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

 

Контакти

Актуално

Най-продавани

 

..........................................

..........................................

..........................................

Продуктов каталог

Работи на Summer Cart